SPIS TREŚCI
RAPORT

91-93
BS. Lipska-Ziętkiewicz, M. Jankowska, M. Klinger, J. Różański, M. Nowicki, H. Augustyniak-Bartosik, E. Szurowska, M. Matuszewski, I. Załuska-Leśniewska, J. Limon, A. Żurowska, A. Dębska-Ślizień
Rekomendacje Grupy Roboczej PTN. Zasady postępowania z chorymi na autosomalną dominującą wielotorbielowatość nerek i inne torbielowate choroby nerek: Diagnostyka molekularna i poradnictwo genetyczne w ADPKD
Recommendations of the PTN working group. Management of autosomal dominant polycystic kidney disease and other cystic kidney diseases: Molecular testing and genetic counseling


PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

94-99
K. Kuczborska, M. Gardian, J. Gozdowska, M. Zatorski, A. Ćwiklińska-Zaborowicz, M. Grzeszczyk, M. Durlik
Frailty syndrome in hemodialyzed patients: a pilot study
Zespół kruchości u pacjentów hemodializowanych: badanie pilotażowe


100-103
T. Nowak, M. Lewandowski, A. Modrzejewski, J. Gorący, I. Kossuth
Percutaneous transluminal balloon angioplasty in the treatment of dialysis fistula dysfunction. Differences of vascular access
Przezskórna przecewnikowa angioplastyka balonowa w leczeniu dysfunkcji przetoki dializacyjnej. Różnice w dostępie naczyniowym


104-109
M. Mosakowska, A. Matyjek, Ł. Chętnik, K. Konieczniak, A. Rymarz, S. Niemczyk
Nefropatia IgA korelacja kliniczna i morfologiczna
IgA nephropathy - clinical and morphological correlation


110-114
U. Marcinkowska, B. Zabiegaj, H. Kulik
Interakcje społeczne i wsparcie społeczne u chorych leczonych nerkozastępczo metodą hemodializy. Część 1. Kondycja emocjonalna chorych i relacje wewnątrzrodzinne
Social interactions and social support among hemodialysed patients. Part 1. Patients' emotional health and intra-family relations


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

115-123
M. Chuć, A. Chuć, A. Butrym, G. Mazur
Optymalna dieta pacjentów dializowanych - wyzwaniem dla pacjenta, lekarza prowadzącego i dietetyka
Optimal diet of dialyzed patients - a challenge for the patient, the attending physician and dietitian


124-127
D. Jaguś, L. Niemczyk, J. Małyszko
Uszkodzenie nerek po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Kidney injury following hematopoietic cell transplantation


VARIA

128-132
J. Ostrowski, B. Rutkowski
Sprawozdanie z XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Warszawa 21-23 czerwca 2018 r.
Report on 24th Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology - Warsaw June 21-23, 2018