SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

43-50
J. Krajewska (Wojciechowska), K. Kościelska-Kasprzak, T. Kręcicki
Health-related quality of life in patients with small vessel vasculitis
Ocena jakości życia u pacjentów z układowym zapaleniem małych naczyń


51-55
B. Bulwin, K. Białowąs, M. Nowicka, P. Stróżecki, J. Manitius
Migotanie przedsionków u chorych hemodializowanych - czy skale oceny ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych są przydatne w tej grupie chorych?
Atrial fibrillation in hemodialysis patients - are the risk scales for thromboembolic and hemorrhagic complications useful in this group of patients?


56-60
A. Kowal, M. Lasota, E. Trafalska, M. Nowicki
Niedostateczne przestrzeganie zaleceń dietetycznych wśród chorych dializowanych
Poor adherence of hemodialysis patients to dietary restrictions


61-71
K. Cieszyński, L. Niepolski, A. Kaczmarek, W. Warchoł, A. Sowińska, AE. Grzegorzewska
Stężenie sercowej troponiny T w surowicy a wybrane czynniki demograficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych leczonych nerkozastępczo metodami zewnątrzustrojowymi
Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in patients on renal replacement therapy with extracorporeal dialysis methods


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

72-75
K. Krzyżowska, A. Kolonko
Interakcje takrolimusu z innymi lekami u chorych po przeszczepieniu nerki
Interactions of tacrolimus with other drugs in patients after kidney transplantation


76-80
K. Konieczniak, A. Rymarz, S. Niemczyk
MicroRNA w chorobach nerek
MicroRNA in kidney diseases


PRACE KAZUISTYCZNE

81-86
K. Pietraszewska, B. Januszko-Giergielewicz, T. Arłukowicz, J. Jarosławski, Ł. Kozak, R. Skutecki, N. Kwella, L. Adadyński
Ostre zapalenie trzustki po zabiegu przeszczepienia nerki - groźne powikłanie, dylematy terapeutyczne - opis przypadku i przegląd literatury
Acute pancreatitis after kidney transplantation - serious complication, therapeutic dilemmas - a case report and literature overview


VARIA

87-89
A. Bednarek-Skublewska, A.Woliński
Rola Artura Cecila Alporta w poznaniu etiologii i obrazu klinicznego glomerulopatii wrodzonej
Arthur Cecil Alport - his input into the knowledge of etiology and clinical course of the hereditary glomerulopathy