SPIS TREŚCI




ZALECENIA

101-104
Karolina Kędzierska-Kapuza, Mariusz Kusztal, Bogusław Walatek, Krzysztof Marczewski, Beata Naumnik, Jolanta Małyszko, Magdalena Durlik, Kazimierz Ciechanowski, Michał Nowicki
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w sprawie prowadzenia terapii pozaustrojowych oczyszczania krwi (aferezy) oraz zasad ich refundacji
Statement of the Polish Society of Nephrology dealing with extracorporeal blood purification (apheresis) and rules of its reimbursement


105-109
Marcin Adamczak, Katarzyna Madziarska, Anna Masajtis-Zagajewska, Oktawia Mazanowska, Tomasz Stompór, Andrzej Więcek
Diagnostyka i leczenie kwasicy metabolicznej u chorych z przewlekłą chorobą nerek - opinia ekspertów
Diagnosis and treatment of metabolic acidosis in patients with chronic kidney disease- experts statement


PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

110-113
Paulina Borek, Michał Chmielewski, Monika Lichodziejewska-Niemierko, Dorota Ogrodnik, Alicja Dębska-Ślizień, Sylwia Małgorzewicz
Ocena wpływu ketoanalogów aminokwasów na stan odżywienia niedożywionych pacjentów dializowanych otrzewnowo
The impact of aminoacid ketoanalogues on nutritional status of wasted peritoneal dialysis patients


114-122
Krzysztof Cieszyński, Leszek Niepolski, Anna Sowińska, Monika Świderska, Alicja E. Grzegorzewska
Stężenie sercowej troponiny T w surowicy a wybrane czynniki demograficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych leczonych niskoprzepływową hemodializą
Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in low flux hemodialysis patients


123-127
Anna Bednarek-Skublewska, Beata Matyjaszek-Matuszek, Tadeusz Gregorczyk, Marcin Dziedzic
Analiza potencjalnych czynników związanych z funkcją tarczycy u pacjentów przewlekle hemodializowanych
The analysis of potential biochemical parameters having influence on thyroid function in maintenance hemodialysed patients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

128-131
Ewelina Olczyk, Magdalena Krajewska, Marian Klinger
Manifestations of IgG4-related kidney disease - diagnosis and treatment
Manifestacje IgG4-zależnej choroby nerek - diagnostyka i leczenie


132-135
Katarzyna Błachnio, Aleksandra Rymarz, Stanisław Niemczyk
Zajęcie nerek w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego
Kidneys involvement in antiphospholipid syndrome


136-140
Dorota Zielińska, Paweł Poznański, Oktawia Mazanowska
Doustne antykoagulanty w prewencji udaru mózgu i zgonu u chorych dializowanych z migotaniem przedsionków - czy korzyści przewyższają ryzyko?
Oral anticoagulants in stroke and death prevention in dialysis patients with atrial fibrillation - are benefits higher than risk?


PRACE KAZUISTYCZNE

141-145
Małgorzata Zalewska-Adamiec, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jolanta Małyszko, Sławomir Dobrzycki
Ostre uszkodzenie nerek wywołane środkami kontrastowymi u pacjenta z zawałem ściany przednio-bocznej mięśnia sercowego STEMI leczonym przezskórną angioplastyką wieńcową
Contrast-induced acute kidney injury in patient with anterolateral myocardial infarction with ST-elevation treated with primary angioplastye


146-150
Maria Zajbt, Paweł Kuleta, Tomasz Owczarczak, Dorota Brodowska-Kania, Stanisław Niemczyk
Ciężka niedoczynność tarczycy imitująca układowe zapalenie naczyń z obecnością przeciwciał ANCA - opis przypadku
Severe hypothyroidism imitating ANCA positive vasculitis - case report