SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

1-6
K. Mazur, A. Kanik, J. Kozłowska, H. Bartosik-Psujek, A. Gala-Błądzińska
Zastosowanie plazmaferezy w praktyce klinicznej. Podsumowanie doświadczeń własnych w świetle aktualnych wytycznych
The use of plasmapheresis in clinical practice. Summary of our own experience in the light of current guidelines


7-13
M. Jabłońska, A. Lubas, A. Sokalski, S. Niemczyk
Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
Cognitive dysfunctions in patients with chronic kidney disease

PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

14-18
M. Żabińska, M. Krajewska, K. Kościelska-Kasprzak
Rola limfocytów T-regulatorowych i Th17 w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego
The role of T-regulatory lymphocytes and Th17 cells in lupus erythematosus pathogenesis


19-21
M. Fliszkiewicz, A. Kulesza, M. Niemczyk
Zaburzenia metaboliczne w autosomalnie dominującej wielotorbielowatości nerek
Metabolic abnormalities in autosomal dominant polycystic kidney disease.


22-28
E. Wieczorek, A. Ćwiklińska, A. Kuchta, B. Kortas-Stempak, M. Jankowski
Zaburzenia metabolizmu lipoprotein bogatych w triglicerydy (TRL) i ich wpływ na rozwój miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek (PChN)
Disturbances of triglyceride-rich lipoproteins (TRL) metabolism and their influence on atherosclerosis development in chronic kidney disease (CKD)


29-32
J. Mitek, K. Chrobok, I. Baranowicz-Gąszczyk
Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii a przewlekła choroba nerek - opis przypadku
Posterior reversible encephalopathy syndrome and chronic kidney disease - a case report


33-36
A. Bednarek-Skublewska, A. Woliński, L. Jóźwiak, I. Ławnicka, E. Mandrak, A. Książek
Ostre nieodwracalne uszkodzenie nerek w przebiegu regularnego, intensywnego treningu siłowego, wspomaganego przez pacjenta nadmierną substytucją preparatów kreatyny oraz steroidu anaboliczno-androgennego - opis przypadku
Acute non recovery kidney injury appearing during regular heavy resistance training supported by long creatine and androgenic steroid supplement administration .- a case report


PRACE KAZUISTYCZNE

37-40
D. Kłos, W. Bentkowski, J. Kopeć
Włóknienie zaotrzewnowe - szybka diagnoza szansą dla pacjenta. Opis dwóch przypadków
Retroperitoneal fibrosis - an early diagnosis as a chance for the patient


VARIA

41-44
J. Ostrowski, B. Rutkowski
53 Kongres ERA-EDTA w Wiedniu w 2016 roku - podsumowanie udziału polskich nefrologów
53rd ERA-EDTA Congress in Vienna, 2016 - summary of Polish nephrologists' participation


45-47
J. Ostrowski, B. Rutkowski
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Łódź, 16-18 czerwca 2016 roku. Podsumowanie
XIIth Congress of the Polish Society of Nephrology, Łodz, 16-18 June 2016. Summary