SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

183-188
P. Zegartowska, P. Dumnicka, A. Ząbek-Adamska, A. Gala-Błądzińska, M. Kapusta, E. Chmiel, M. Mazur-Laskowska, B. Maziarz, M. Kuźniewski, B. Kuśnierz-Cabala
Zależności między markerami stanu odżywienia a wskaźnikami gospodarki żelazem u pacjentów przewlekle dializowanych
Relationships of nutritional status markers with iron metabolism parameters in patients treated with maintenance dialysis


189-196
K. Cieszyński, A. Kaczmarek, A. Sowińska, AE. Grzegorzewska
Stężenie sercowej troponiny T w surowicy a wybrane czynniki demograficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych leczonych dializą otrzewnową
Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in peritoneal dialysis patients


197-200
J. Zawierucha, J. Małyszko, M. Durlik, K. Ciechanowski, M. Nowicki, A. Oko, B. Rutkowski,
Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych hemodializowanych w Polsce - real life scenario
Treatment of secondary parathyroidoism in hemodialysed patients in Poland - real life scenario


201-204
P. Poznański, M. Sojka, M. Kusztal, A. Smyk-Kosik, M. Klinger
Świadomość potencjalnej nefrotoksyczności leków przeciwbólowych wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w opiece ambulatoryjnej
The awareness of potential nephrotoxic reactions induced by analgesics among patients with chronic kidney disease in outpatient setting


205-211
M. Jabłońska, A. Lubas, S. Niemczyk
Jakość życia w przewlekłej chorobie nerek
Quality of life in chronic kidney disease


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

212-215
K. Hap, K. Madziarska, O. Mazanowska, P. Poznański, W. Hap, M. Klinger
Nefrolog wobec powikłań gastroenterologicznych w cukrzycy
Nephrologist to gastrointestinal complications in diabetes mellitus


216-218
M. Zbróg, Z. Zbróg
ß-2mikroglobulina w 5 stadium przewlekłej choroby nerek
ß-2microglobulin in stage 5 chronic kidney disease


219-221
M. Zbróg, Z. Zbróg
Zespół cieśni kanału nadgarstka u pacjentów hemodializowanych
Carpal tunnel syndrome in patients on hemodialysis


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

222-226
B. Sosnowski, K. Dobrzycki, H. Bachórzewska-Gajewska, J. Małyszko, S. Dobrzycki
Wielonaczyniowa choroba wieńcowa u pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego - opis przypadku
Multivessel coronary artery disease in patient with end-stage kidney disease due to lupus nephritis-case report


227-229
P. Podgórski, M. Ryba, Z. Hruby, W. Witkiewicz
Zastosowanie takrolimusu w leczeniu zaostrzenia toczniowego zapalenia nerek - opis przypadku
The use of tacrolimus in the treatment of exacerbation of lupus nephritis - a case report