SPIS TRE¦CI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

55-59
T. Górski, B. Biedunkiewicz, E. Król, P. Rutkowski, M. Renke, B. Rutkowski
Epidemiology of calcium phosphate metabolism disturbances among dialysed patients in Poland in 2003-2009
Epidemiologia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej wśród pacjentów dializowanych w Polsce w latach 2003-2009


60-65
A. Kuczmaszewska, M. Buraczyńska, A. Książek
Choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek - profil genetyczny wariantów molekularnych związanych z dysfunkcją śródbłonka
Cardiovascular diseases in patients with end-stage renal disease - the genetic profile of molecular variants associated with endothelial dysfunction


66-70
K. Kurowska, R. Żytko
Poczucie koherencji a stan posiadanej wiedzy o schorzeniu u osób dializowanych
The sense of coherence and the level of knowledge of the disease in dialysed patents


71-76
M. Janas, S. Niemczyk, S. Mazur
Czy 18-miesięczna kontrola wolemii metodą spektroskopii bioimpedancyjnej zapobiega uszkodzeniu mięśnia serca u chorych leczonych hemodializami?
Can 18-month volemic control with bioimpedance spectroscopy prevent cardiac damage in hemodialysis patients?


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

77-80
Ż. Fiodorenko-Dumas, R. Małecki, M. Rabczyński, I. Dumas, M. Paprocka-Borowicz
Rehabilitation of patients after kidney transplantation
Rehabilitacja pacjentów po przeszczepie nerki


81-86
B. Lisowska-Myjak, E. Skarżyńska
Wielonarządowe następstwa akumulacji toksyn mocznicowych
Multi-organ consequences of uraemic compound accumulation


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

87-91
K. Kempisty, J. Małyszko, M. Południewski, K. Łagoda, H. Bachórzewska-Gajewska, S. Dobrzycki
Oporne złośliwe nadciśnienie tętnicze jako przyczyna niewydolności krążenia i nawracających obrzęków płuc u pacjentki po przebytej jednostronnej nefrektomii - opis przypadku
Resistant malignant hypertension as the cause of heart failure and recurring pulmonary oedema in patient after unilateral nephrectomy – case report


VARIA

92-95
J. Ostrowski, B. Rutkowski
51 kongres ERA–EDTA w Amsterdamie w 2014 roku. Podsumowanie udziału polskich nefrologów
51st ERA–EDTA Congress in Amsterdam, 2014. Summary of Polish nephrologists participation


96-99
J. Ostrowski, B. Rutkowski
Sprawozdanie z XXI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Lublin 12–14 czerwca 2014 r.
Report on 21st Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology, Lublin, June 12–14, 2014