SPIS TRE¦CI
WSPOMNIENIE

1-3
B. Rutkowski, J. Ostrowski, M. Durlik, M. Klinger, T. Rydzyńska
Wspomnienie o prof. Olgierdzie Smoleńskim (1937-2015)
Prof. Olgierd Smoleński - in memoriam (1937-2015)


4-5
S. Czekalski
Profesor Gabriel Richet (1916-2014) – wspomnienie
Gabriel Richet (1916-2014) – in memoriam


ZALECENIA

6-11
W. Załuska, M. Klinger, M. Kusztal, M. Lichodziejewska-Niemierko, A. Miłkowski, T. Stompór, J. Sak, L. Domański, M. Drożdż, D. Aksamit, M. Durlik, M. Krajewska, R. Gellert, P. Rutkowski, W. Sułowicz
Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego dotyczące kryteriów jakości leczenia dializami pacjentów z powodu schyłkowej niewydolności nerek
Recommendations of the Working Group of the Polish Society of Nephrology for the criteria of quality treatment in dialysis patients with end-stage renal disease


12-26
A. Więcek, A. Dębska-Ślizień, M. Durlik, J. Małyszko, T. Nieszporek, M. Nowicki, B. Rutkowski, T. Stompór
Leczenie niedokrwistości w chorobach nerek - Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
A Polish Society of Nephrology position statement on the anaemia management in patients with chronic kidney disease


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

27-31
B. Bułło-Piontecka, Z. Zdrojewski, E. Król, B. Rutkowski
Ciężka nefropatia toczniowa: względna proteinuria i wskaźnik erytrocyturii (Ecyt) jako parametry monitorowania efektywnośći leczenia pulsami cyklofosfamidu
Severe lupus nephritis: relative proteinuria and erythrocyturia marker (Ecyt) as the parameters of monitoring efficacy of cyclophosphamide pulse therapy


32-39
M. Szurkowski
Wpływ zindywidualizowanej edukacji na postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi i skuteczność leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 5 poddawanych przewlekłej dializoterapii
The impact of personalized education on adherence to medical recommendations and effectiveness of treatment of calcium-phosphate disorders in patients with chronic renal failure undergoing chronic dialysis


40-43
W. Klimm, J. Smoszna, S. Niemczyk
Ocena stosowania fondaparynuksu jako alternatywnej metody antykoagulacji w hemodializoterapii
Evaluation of fondaparinux as an alternative method of anticoagulation in hemodialysotherapy


44-49
S. Szydlik, J. Jankowska–Szydlik, K. Stanior, M. Reterski, J. Szewieczek, J. Duława
Wpływ podawania magnezu na zaburzenia metaboliczne u osób z otyłością brzuszną
The impact of administration of magnesium on metabolic disorders in persons with abdominal obesity


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

50-54
B. Łabij-Reduta, J. Żółtko, J. Borawski, B. Naumnik
Suchość jamy ustnej pacjentów przewlekle hemodializowanych – znaczenie, diagnostyka i leczenie
Oral dryness in chronic hemodialysis patients – importance, diagnosis and treatment