SPIS TRE¦CI
LAUDACJA

149-152
J. Ostrowski, J. Manitius, Z. Zdrojewski
Profesor Bolesław Rutkowski, wybitna postać polskiej nefrologii i medycyny. Laudacja z okazji 70 rocznicy urodzin
Professor Bolesław Rutkowski, an outstanding figure in polish nephrology and medicine. Laudation for 70th birthday


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

153-156
E. Król, B. Rutkowski
Przewlekła choroba nerek wyzwaniem nefrologii XXI wieku. Wkład gdańskiej szkoły nefrologii
Chronic kidney disease – a nephrological challenge of the XXIst century. The impact of Gdansk School of Nephrology


157-163
B. Januszko-Giergielewicz, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, B. Białobrzeska, J. Górny, M. Dudziak, U. Barczak, G. Gadomska, L. Gromadziński, J. Romaszko, J. Piotrkowski
Program edukacji kardiologicznej u bezobjawowych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – doświadczenia własne
Patient education program in cardiology dedicated for asymptomatic patients with chronic kidney disease – own experience


164-167
M. Szołkiewicz, B. Rutkowski
Badania dotyczące zaburzeń metabolizmu lipidów w chorobach nerek prowadzone w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Studies on lipid metabolism disturbances in kidney diseases performed in Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine of Gdansk Medical University


168-173
L. Tylicki w imieniu zespołu badawczego*
Nefroprotekcja w przewlekłej chorobie nerek. Historia badań gdańskiego ośrodka nefrologicznego
Nephroprotection in chronic kidney disease. A summary of research of the Gdansk Nehrology Center


174-177
P. Rutkowski w imieniu zespołu badawczego*
Pochodne nikotynamidu - nowa rodzina toksyn mocznicowych
Nicotinamide derivatives - novel family of uremic toxins


178-181
M. Lichodziejewska-Niemierko, B. Rutkowski w imieniu Zespołu*
Dializa otrzewnowa – blaski i cienie
Peritoneal dialysis – glows and shadows


182-187
A. Dębska-Ślizień, A. Chamienia, B. Rutkowski w imieniu Zespołu*
Postępy w przeszczepianiu nerek w Gdańskim Ośrodku Transplantacyjnym
Progress in renal transplantation in Gdańsk Center


188-191
K. Musiał, A. Bargenda, D. Zwolińska
Survivina jako nowy marker apoptozy u dzieci z przewlekłą chorobą nerek
Survivin as a new apoptosis marker in children with chronic kidney disease


192-196
M. Sobaszek-Pitas, M. Kuźniewski, W. Sułowicz
Porównanie gospodarki wapniowo-fosforanowej i lipidowej u pacjentów z PChN w okresie hemodializ prowadzonych z użyciem niskoprzepływowych dializatorów polisulfonowych i wysokoprzepływowych helixonowych*
Comparison of calcium-phosphate and lipid metabolism in patients with CKD on hemodialysis conducted based on the use of low-flux polysulphone and high-flux helixone dialyzers


197-200
E. Suchowierska, M. Myśliwiec, T. Hryszko, M. Kalinowski, B. Naumnik
Stężenie wodorowęglanów w osoczu chorych przed zabiegiem hemodializy czynnikiem ryzyka zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych*
Pre-dialysis plasma bicarbonate level as the risk factor of cardiovascular mortality in chronic hemodialysis patients


201-203
Sz. Brzósko, A. Rydzewska-Rosołowska, E. Suchowierska, T. Hryszko, B. Naumnik
Kliniczne efekty zastosowania biozgodnego płynu do dializy otrzewnowej - doświadczenia własne*
Clinical effects of biocompatible peritoneal dialysis fluid- own experiences


204-209
E. Ważna-Jabłońska, M. Durlik
Hiperkalcemia w przebiegu przetrwałej nadczynności przytarczyc po przeszczepieniu nerki leczona cynakalacetem
Hypercalcemia and persistent hyperparathyroidism after kidney transplant treated with cinacalcet


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

210-212
L. Niepolski, AE. Grzegorzewska
Implementation of peritoneal dialysis after loss of renal transplant function*
Dializa otrzewnowa u chorych po utracie czynności przeszczepionej nerki


213-215
F. Kokot, L. Hyla-Klekot
Czynnik wzrostowy fibroblastów 23 – co nowego?*
Fibroblast growth factor 23 – what is new?


216-221
P. Kuczera, M. Adamczak, A. Więcek
Wpływ leczenia cynakalcetem na stężenie wybranych hormonów w surowicy*
Influence of cinacalcet treatment on serum concentration of selected hormones


222-225
M. Szymczak, M. Klinger
Czy u każdego pacjenta rozpoczynać dializoterapię?
Beginning of dialysotherapy: is it a good solution in every case?


226-229
E. Żukowska-Szczechowska, E. Pikulska-Chrobak, G. Wystrychowski
Wskaźniki nefropatii cukrzycowej – czym wspomóc albuminurię?
Markers of diabetic nephropathy – what can support albuminuria?


230-234
R. Naruszewicz, J. Manitius
Nadciśnienie tętnicze u hemodializowanych- czy aby zawsze nadciśnienie?
Hypertension in hemodialysed-is really hypertension once and for all?


235-239
E. Zbroch, I. Głowińska, J. Goździkiewicz-Łapińska, D. Maciorkowska, E. Łukaszyk, J. Małyszko
Nefrologia XXI wieku- kardionefrodiabetologia wieku podeszłego*
Nephrology in XXI century-geriatric cardionephrodiabetology