SPIS TRE¦CI
65-71
Wytyczne ERBP dotyczące oceny dawców i biorców nerek oraz opieki okołooperacyjnejPRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

72-78
M. Seweryn, A. Kargul, M. Koperny, M. Bała, R. Drabczyk
Kliniczne następstwa konwersji oryginalnej cyklosporyny do leku generycznego u pacjentów po przeszczepieniu nerki na podstawie przeglądu piśmiennictwa światowego oraz badania ankietowego wśród transplantologów polskich
Clinical implications of conversion of original ciclosporine to generic equivalents after kidney transplantation – world literature review and survey among polish transplantologists


79-84
M. Zbróg, B. Handzelewicz, Z. Zbróg, M. Tkaczyk
Analiza czynników wpływających na występowanie zespołu cieśni kanału nadgarstka u chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych hemodializami z wykorzystaniem błon niskoprzepływowych
Risk factors of carpal tunnel syndrome development in patients with chronic kidney disease treated with low-flux membrane hemodialysis


85-88
M. Zbróg, M. Raźniewski, Z. Zbróg
Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego u pacjentów w 4 i 5 stadium przewlekłej choroby nerek
Ultrasound evaluation of the median nerve in patients with stage 4 and 5 chronic kidney disease


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

89-91
M. Grzanka, Z. Hruby, A. Czyżewska-Buczyńska, W. Witkiewicz
Rola układu krzepnięcia i fibrynolizy w patogenezie glomerulopatii
The role of coagulation and fibrinolysis in pathogenesis of glomerulopathies


92-94
J. Wartacz, A. Konieczny, Z. Hruby, W. Witkiewicz
Zwapniająca arteriolopatia mocznicowa
Calcific uremic arteriolopathy


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

95-99
M. Łukaszewicz, K. Kozłowska, A. Pieczyńska, J. Małyszko
Choroba Ormonda jako przyczyna pozanerkowego ostrego uszkodzenia nerek – opis przypadku
Ormond disease as a cause of acute kidney injury - a case report


VARIA

100-109
Z. Fałda
O początkach leczenia schyłkowej niewydolności nerek za pomocą dializ. Część II: O lekarzu, który chciał by go zwano Scrib
About the beginning of the treatment of end-stage renal failure by dialysis. Part II: The doctor who wanted to be called Scrib


110
P. Sztwiertnia
Przejrzysta współpraca firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym i jej wartość dla rozwoju medycyny