SPIS TRE¦CI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

1-7
A. Pluta, P. Stróżecki, M. Czynsz, K. Faleńczyk, J. Manitius
Czy istnieje związek pomiędzy pomiarami ciśnienia tętniczego w stacji dializ, samodzielnymi pomiarami ciśnienia przez pacjenta w domu i ciśnieniem ocenianym metodą ABPM, a wystąpieniem hipotensji śróddializacyjnej?
Is there a relationship between measurements of blood pressure in dialysis independent pressure measurements by the patient at home and pressure assessed by ABPM, and intradialytic hypotension?


8-11
J. Wartacz, A. Konieczny, Z. Hruby, W. Witkiewicz
Wpływ zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej na śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród pacjentów dializowanych
Influence of the calcium-phosphate disorders on the cardiovascular mortality among dialyzed patients


12-18
M. Miklaszewska, P. Korohoda, K. Zachwieja, T. Mroczek, D. Drożdż, K. Sztefko, P. Sypka, J.A. Pietrzyk
Ocena przydatności klinicznej różnych wzorów, stosowanych do wyliczania filtracji kłębuszkowej oraz stężenia kreatyniny w surowicy u dzieci po zabiegach w krążeniu pozaustrojowym, do oceny ryzyka wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek
Clinical applicability assessment of various equations estimating glomerular filtration rate and serum creatinine concentration in children after cardiopulmonary bypass procedures in acute kidney injury risk evaluation


19-23
J. Leś, Z. Wańkowicz
Cewniki długoterminowe do hemodializoterapii – doświadczenia własne
Long-term haemodialysis catheters – own experience/one centre study


24-26
T. Jackowski, J. Bychowski, J. Małyszko
Funkcja nerek u chorych z implantowanym elektrostymulatorem serca
Kidney function after implantation of peacemaker


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

27-29
M. Jędras, M. Dębowska, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Antagoniści receptora V2 dla arginino-wazopresyny
Arginine vasopressin V2 receptor antagonists


30-36
K. Kędzierska, J. Bober, J. Kabat-Koperska, K. Ciechanowski
Plazmafereza lecznicza w chorobach nerek. Aktualne zalecenia i doświadczenia własne
Therapeutic plasmapheresis in renal diseases. Current recommendations and own experience


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

37-41
K. Zachwieja, A. Moczulska, M. Miklaszewska, E. Wierzchowska-Słowiaczek, I. Ogarek, J. Kwinta-Rybicka, K. Wilkosz, , D. Drożdż, Z. Stec, B. Urbanowicz, J.A. Pietrzyk
Zespół Schimke (Schimke immuno-osseous dysplasia – SIOD) jako rzadka przyczyna zespołu nerczycowego
Schimke immuno-osseous dysplasia (SIOD) as infrequent cause of nephrotic syndrome


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

42-45
J. Ostrowski, B. Rutkowski
XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Olsztyn - Ryn, 14-16 czerwca 2012 r. podsumowanie
xxth jubilee Scientific and Educational Conference of the polish society of nephrology. olsztyn-ryn, 14-16 june 2012. summary