SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

209-212
D. Cieniawski, K. Dudek, M. Koziarz, S. Śmiałek, M. Drożdż
Wpływ różnych leków stymuluj1cych erytropoezę na stabilność stężenia hemoglobiny u chorych leczonych hemodializami
The influence of different erythropoetin stimulating agents on stability of hemoglobin levels in patients on maintenance hemodialysis

213-215
J. Głowiński, I. Głowińska, J. Małyszko, M. Myśliwiec
Wpływ heparyny na wczesną zakrzepicę dostępu naczyniowego do hemodializ
Heparin and early thrombosis of vascular access for hemodialysis

216-219
A. Tomaszuk-Kazberuk, E. Młodawska, P. Łopatowska, J. Małyszko, H. Bachórzewska-Gajewska, M. Kożuch, W.J. Musiał
Trudności interpretacyjne związane z EKG u chorych dializowanych z cukrzycą i bez cukrzycy
Difficulties with interpretation of ECG in dialysis patients with and without diabetes

220-224
E. Zbroch, D. Maciorkowska, W. Trusewicz, J. Małyszko, M. Myśliwiec
Kontrola ciśnienia tętniczego w zależności od występowania cukrzycy u pacjentów hemodializowanych
Blood pressure control according to the presence of diabetes in haemodialysis patients

225-230
P. Włodek, P. Książek, D. Kowalczyk-Pachel, M. Iciek, B. Marcykiewicz, M. Suliga, W. Smoleński
Procesy oksydacyjne oraz poziom "siarki związanej" i siarczanów w osoczu chorych w okresie predializacyjnym i poddawanych dializie otrzewnowej
Oxidative processes and the level of bound sulfur and sulfate in plasma of patients either in predialysis period or treated with peritoneal dialysis

231-234
R. Zwiech, P. Dryja, D. Łacina, P. Nykiel, K. Sęk-Szczepanowska, K. Bratkowska, B. Pietrzak, S. Chrul
Ocena skuteczności preparatu Abseamed® - biopodobnej epoetyny alfa - w fazie podtrzymującej leczenia niedokrwistości u chorych przewlekle hemodializowanych
The evaluation of Abseamed® - biosimilar epoetin alfa - efficacy in maintenance phase of anaemia treatment in hemodialysis patients

231-234
E. Rączka, A.E. Grzegorzewska
Rozpowszechnienie zakażeń wirusami hepatotropowymi w publicznych i niepublicznych stacjach dializ
Prevalence of infections with hepatotropic viruses in public and non-public dialysis centers


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

239-242
F. Kokot, L. Hyla-Klekot
Nowe potencjalne tarcze ataku farmakologicznego cukrzycy typu 2
New potential targets of pharmacological attack in type 2 diabetes

243-246
P. Wesołowski, Z. Wańkowicz
Insulinooporność - metody rozpoznawania i następstwa kliniczne
Insulin resistance - diagnostic methods and clinical outcomes

247-251
J. Stefanowicz, K. Rückemann-Dziurdzińska, R. Owczuk, E. Iżycka-Świeszewska, A. Balcerska
Nefrotoksyczność pochodnych iperytu azotowego (ifosfamid, cyklofosfamid, trofosfamid) u dzieci
Nephrotoxicity of nitrogen mustard derivatives (ifosfamide, cyclophosphamide, trofosfamide) in children

252-254
A. Rymarz, S. Niemczyk
Adekwatność leczenia wankomycyną u pacjentów hemodializowanych
Adequacy of vancomycin treatment in hemodialysis patients


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

255-259
A.E. Grzegorzewska, D. Pajzderski
Przypadek pierwotnej nadczynno ści przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlekłą chorobą nerek
A case of diagnosis of primary hyperparathyroidism in a patient with chronic kidney disease