SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

163-170
M. Dylewska, J. Przedlacki, M. Żukowska, M. Jankowska, J. Rojek-Trębicka, A. Kochmann-Golc, M. Sowa, P. Żebrowski, S. Niemczyk, M. Wypych-Birecka, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Częstość występowania zwapnień w płucach i ich wpływ na czynność oddechową u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
Frequency of pulmonary calcification and its influence on respiratory function in patient with chronic kidney disease

171-175
T. Grzelak, K. Wojciechowska, B. Szary, K. Czyżewska
Uwarunkowania przezotrzewnowego transportu kwasu moczowego in vitro
Aspects of the uric acid transport across peritoneal membrane in vitro

176-178
W. Lipczyński, B. Glazar, Z. Dobrowolski, M. Bąk, A. Urbanik, T. Popiela, P. Brzegowy
Leczenie zwężeń zespoleń moczowodów z ortotopowym pecherzem jelitowym wykonanym sposobem Studera na drodze przezskórnego rozszerzania zwężenia cewnikiem balonowym
The ureteroenteric anastomosis strictures treatment in patients with uretero-orthotopic intestinal neobladder modo Studer by percutaneous anterograde baloon endoplasty

179-183
B. Wojciuk, J. Jursa-Kulesza, S. Giedrys-Kalemba
Retrospektywna analiza danych mikrobiologicznych uzyskanych od biorców przeszczepu nerki w latach 2000-2006
Retrospective analysis of trends in microbiological data collected from renal transplant recipients in 2000-2006


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

184-188
F. Kokot, L. Hyla-Klekot
Optymalne stężenia parathormonu i witaminy D u chorych z przewlekłą chorobą nerek - dlaczego są przedmiotem kontrowersji
Optimal concentrations of plasma parathyroid hormone and vitamin D in patients with chronic renal diseases - why are they object of controversy

189-193
B. Januszko-Giergielewicz, A. Dębska-Ślizień, J. Górny, L. Gromadziński, M. Kubiak, B. Rutkowski
Patofizjologia bezobjawowej choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - fakty i hipotezy
Pathophysiology of asymptomatic ischaemic heart disease in patients with chronic kidney disease - facts and hypotheses

194-196
M. Myśliwiec
Ostre uszkodzenie nerek po zabiegach w krążeniu pozaustrojowym
Acute kidney injury after surgery in cardio-pulmonary by-pass

197-199
J. Małyszko, J. Małyszko
Aminy katecholowe a nerki, czy jest uzasadnienie do stosowania małych dawek dopaminy w zapobieganiu ONN (AKI)
Catecholamines in nephrology, is there a rationale to use a low dose of them for prevention of acute kidney injury


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

200-204
K. Cieszyński, V. Kaczmarek-Leki, A.E. Grzegorzewska
Nasilenie niedokrwistości i wysypka skórna jako powikłanie stosowania glikolu metoksypolietylenowego erytropoetyny beta - opis przypadku
Aggravation of anemia and skin eruption as side effects of methoxy polyethylene glycol-epoetin beta administration - a case report

205-208
S. Mozul, I. Baranowicz-Gąszczyk, A. Książek
Zastosowanie hemodializ z użyciem dializatora HCO1100 w usuwaniu wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin u pacjentów z gammapatiami monoklonalnymi. Doświadczenia własne Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
The use of hemodialysis with HCO1100 dialiser in removing free light chains immunoglobulins in patients with monoclonal gammapathy. Own experience of Nephrology Department, Medical University of Lublin