SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

65-71
B. Rutkowski, A. Dębska-Ślizień, S. Małgorzewicz, M. Dudziak, D. Świetlik, R. Nowaczyk w imieniu Komitetu Sterującego i Zespołu Badaczy
Porównanie ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów dializowanych przy pomocy hemodiafiltracji lub hemodializy z użyciem dializatorów low-flux - badanie cross-over
The comparison of cardiovascular risk in patients treated by hemodiafiltration and low-flux hemodialysis cross-over study

72-79
B. Rutkowski, A. Dębska-Ślizień, S. Małgorzewicz, M. Dudziak, D. Świetlik, R. Nowaczyk w imieniu Komitetu Sterującego i Zespołu Badaczy
Prospektywne badanie oceniaj1ce czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego pacjentów przewlekle hemodializowanych przy użyciu dializatorów high-flux z błoną Helixon
The evaluation of cardiovascular risk in patients treated by high-flux hemodialysis with Helixone membrane

80-88
M. Miklaszewska, K. Zachwieja, P. Korohoda, T. Mroczek, K. Sztefko, A. Moczulska, D. Drożdż, J.A. Pietrzyk
Stężenie IL 8 i IL 18 w moczu w 6 godzinie po zabiegu kardiochirurgicznym w krążeniu pozaustrojowym u dzieci jest dobrym ale nie doskonałym wskaźnikiem wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek w pierwszej dobie po zabiegu
Urinary IL 8 and IL 18 levels determined within 6 hours after cardiopulmonary bypass due to cardiosurgical procedure seems to be good but not an ideal marker for acute kidney injury prediction in children within first 24 postoperative hours

89-92
P. Kiciński, A. Jaroszyński
Amplituda załamków R w wybranych odprowadzeniach EKG a stan nawodnienia pacjentów hemodializowanych
R-wave amplitude in chosen ECG leads and hydration status in hemodialysis patients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

93-98
D. Dęborska-Materkowska, M. Durlik
Farmakoterapia zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji nerki w świetle nowych wytycznych
Pharmacotherapy of Cytomegalovirus infection following kidney transplantation according to the recent guidelines

99-104
M. Durlik
CellCept - 15 lat doświadczeń w leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepieniu nerki
CellCept - 15 years of clinical experience in renal transplantation

105-108
M. Ciszek, L. Pączek
Bortezomib w leczeniu odrzucania humoralnego nerki przeszczepionej
Bortezomib therapy for antibody mediated kidney graft rejection

109-115
T. Bączkowska, M. Lao
Leki oryginalne i odtwórcze w immunosupresji - jak dokonać racjonalnego wyboru?
Brand name and generic drugs in immunosuppression - how to make a reasonable choice?

116-123
M. Lao, T. Bączkowska
Nihil Novi sub Sole - Rewizyta po pieciu latach: Myfortic® vs CellCept®
Nihil Novi sub Sole - Revisit after 5 years: Myfortic® vs CellCept®

124-126
R. Grenda
Zaburzenia czynności nerek w ostrej niewydolności oddechowej
Acute kidney injury (AKI) in patients with acute lung injury (ALI)

127-130
K. Janda, A. Gala-Błądzińska, G. Biesiada, W. Sułowicz
Zakażenie wirusem G zapalenia wątroby w populacji chorych dializowanych
Hepatitis G virus infection in dialysis patients


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

131-133
S. Jabłońska, K. Dyląg, D. Drożdż, K. Zachwieja, M. Miklaszewska, J.A. Pietrzyk
Dializacyjne zapalenie otrzewnej przebiegaj1ce z leukopeni1 u 14-letniej dziewczynki z zespołem paznokciowo-rzepkowym - opis przypadku
Peritonitis in the course of peritoneal dialysis complicated with leukopenia in 14 - years old patient with nail patella syndrome - a case report

134-136
E. Zbroch, J. Małyszko, M. Myśliwiec
Nefropatia toczniowa - opis przypadku
Lupus nephritis - case report


VARIA

137-160

Streszczenia prac przyjetych do prezentacji ustnej lub posterowej podczas XIX Konferencji PTN w Rzeszowie
Abstracts accepted for oral or poster presentation during the XIXth Conference of the Polish Society of Nephrology in Rzeszow

161-162

Indeks Autorów
Authors Index