SPIS TRE¦CI
167
GRATULACJE

LAUDACJA

169-172
Profesor Stanisław Czekalski – a medycyna i nie tylko. Laudacja z okazji 70 rocznicy urodzin
Professor Stanisław Czekalski -– not only a medicine Laudation of his 70th anniversary

STANOWISKO ZESPOŁU EKSPERTÓW – POSITION STATEMENT OF THE EXPERT TEAM

173-175
B. Rutkowski, A. Więcek, M. Durlik z Grup± Ekspertów
Stanowisko Zespołu Ekspertów dotycz±ce aktualnych problemów diagnostyki i terapii zaburzeń układu czerwonokrwinkowego u pacjentów po przeszczepieniu nerki
Position statement of the Expert Team concerning actual problems connected with diagnostics and therapy of red blood cell disturbances in patients after kidney transplantation

PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

176-181
B. Dobrowolska-Glazar, W. Glazar, Z. Dobrowolski, W. Lipczyński
Optymalizacja diagnostyki guzów pęcherza moczowego poprzez zastosowanie metody fotodynamicznej
Optimalization of the diagnosis of tumors of the bladder using photodynamic diagnosis

182-184
J. Małyszko, E. Koc-Żórawska, P. KoĽmiński, J.S. Małyszko, M. Żórawski, M. Myśliwiec
Kopeptyna u chorych hemodializowanych
Copeptin in hemodialyzed patients


185-189
R. Zwiech, P. Dryja, S. Chrul, D. Łacina, V. Króliczak, F. Kacprzyk
Ocena bezpieczeństwa leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej węglanem magnezu u chorych przewlekle hemodializowanych
Safety assessment of calcium - phosphorus disorders in treatment with magnesium carbonate in dialysis patients.


190-194
P. Stróżecki, M. Kozłowski, J. Manitius
Zwiększona sztywno¶ć tętnic u pacjentów z cukrzycow± chorob± nerek i jej zwi±zek z ciśnieniem tętniczym
Increased arterial stiffness in patients with diabetic kidney disease and its association with blood pressure


195-196
W. Załuska, A. Bednarek-Skublewska, J. Szeliga-Król, A. Załuska, A. Ksi±żek
Zastosowanie analizatora składu ciała ludzkiego do oceny nawodnienia u pacjentów leczonych metod± hemodializy z powodu schyłkowej niewydolności nerek
Body composition monitoring (BCM) for fluid balance assessment in hemodialysis patients with end-stage kidney disease.


PRACE POGLˇDOWE - REVIEW PAPERS

197-201
I. Ogarek, D. Drożdż
Czy badania genetyczne w steroidoopornym zespole nerczycowym s± potrzebne?
Are genetic tests needed in steroid resistant nephrotic syndrome?


202-205
A. Rydzewska-Rosołowska, M. Myśliwiec
Czy można zmniejszyć zachorowalno¶ć i ¶miertelno¶ć z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych na PChN?
Can we lower cardiovascular morbidity and mortality in CKD patients?


206-210
K. Musiał, D. Zwolińska
Białka szoku cieplnego w przewlekłej chorobie nerek – obrońcy czy agresorzy?
Heat shock proteins in chronic kidney disease - protectors or aggressors ?


211-213
M. Durlik, E. Błazik
Problemy przeszczepiania nerek u osób otyłych
Transplantation problems in obese patients


214-217
M. Zygmuntowicz, M. Olszanecka-Glinianowicz, J. Chudek
Niedożywienie u chorych dializowanych
Malnutrition in dialysis patients


218-220
J. Penar, M. Klinger
Zapalenie otrzewnej – kiedy leczenie chirurgiczne ?
Peritoneal dialysis peritonitis – when surgical treatment ?


221-225
A. Sydor, W. Sułowicz
Kalcymimetyki - od badań klinicznych do codziennej praktyki
Calcimimetics – from clinical trials to everyday practice


223-230
V. Kaczmarek-Leki, A.E. Grzegorzewska
Zespół Saglikera jako ciężkie powikłanie wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych z przewlekł± niewydolności± nerek
Sagliker syndrome as a serious complication of secondary hyperparathyroidism in patients with chronic renal failure


HISTORIA MEDYCYNY – HISTORY OF MEDICINE

231-236
J. Ostrowski, B. Rutkowski
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Bydgoszcz, 26-29 maja 2010 r.
X Jubilee Congress of Polish Society of Nephrology, Bydgoszcz, 26-29 May 2010