SPIS TRE¦CI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

111-115
M. Jaroniec, D. Ostalska-Nowicka, M. ¦Śmiech, A. Siwińska, J. Zachwieja, M. Nowicki
Ocena polimorfizmów pojedynczego nukleotydu zlokalizowanych w bezpośrednim s±siedztwie poznanych mutacji w genie NPHS2 u dzieci z zespołem nerczycowym
Analysis of single nucleotide polymorphisms localized within the neighborhood of gene NPHS2 mutations in children with nephrotic syndrome

116-120
D. Drożdż, D. Cieniawski, K. Dudek, M. Koziarz, S. Śmiałek
Diagnostyka i skutecznoś¶ćkontroli nadciśnienia tętniczego u dzieci przewlekł± chorob± nerek leczonych w Zakładzie Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Dzięcięcego
Diagnosis and efectiveness of hypertension control in children with chronic kidney disease treated in Dialysys Unit Children`s University Hospital

121-126
D. Kozłowska-Trusewicz, J. Małyszko
Często¶ć występowania przewlekłej choroby nerek w populacji pacjentów leczonych w NZOZ „OL-MED” – przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Olsztynie
Prevalence of chronic kidney disease in population of patients in primary care NZOZ "OL-MED" in Olsztyn


PRACE POGLˇDOWE – REVIEW PAPERS

127-133
M. Tkaczyk, E. Samolewicz, P. Kaczmarek, P. Czarniak w imieniu Grupy
Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Współpraca interdyscyplinarna w postnatalnej diagnostyce wad wrodzonych układu moczowego. Czę¶ć I. Wady z poszerzeniem dróg moczowych
Interdisciplinary cooperation in postnatal diagnosis of congenital abnormalities of kidney and urinary tract. Part I. Urinary tract dilatation

134-139
P. Adamczyk, P. Czarniak, M. Tkaczyk w imieniu Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Współpraca interdyscyplinarna w postnatalnej diagnostyce wad wrodzonych układu moczowego. Czę¶ć II. Wady mi±ższu nerek
Interdisciplinary cooperation in postnatal diagnosis of congenital abnormalities of kidney and urinary tract. Part II. Abnormalities of kidneys' structure

140-144
M. Nowicki
Leczenie hiperfosfatemii w przewlekłej chorobie nerek
Management of hyperphosphatemia in chronic kidney disease


145-150
B. Lisowska-Myjak
Białka w moczu powi±zane z rozwojem przewlekłej niewydolności nerek
Urinary proteins related to the development of chronic kidney disease


151-156
A. Psurek, A. Szymborska-Kajanek, M. Wróbel, W. Grzeszczak, K. Strojek
Blokada układu renina-angiotensyna za pomoc± inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II – w monoterapii i leczeniu skojarzonym
Renin-angiotensin system blockade with angiotensin-converting enzyme inhibitors and AT1 receptor antagonists in monotherapy and combined treatment


157-160
M. Niemczyk, M. Gołębiowski, L. P±czek
Diagnostyka autosomalnej dominuj±cej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek – stan obecny i perspektywy
Diagnostics of autosomal dominant polycystic kidney disease –- current status and perspectives


161-163
M. Kokot, J. Duława
L-FABP: w±trobowy typ białka wi±ż±cego kwasy tłuszczowe w chorobach nerek
L-FABP: liver-type fatty acid-binding protein in kidney diseases


HISTORIA MEDYCYNY – HISTORY OF MEDICINE

164-166
J. Ostrowski, B. Rutkowski
7 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Nefrologii w Toruniu
7th Congress of the International Association for the History of Nephrology in Toruń