SPIS TRE¦CI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

43-50
B. Bułło, B. Rutkowski, Z. Zdrojewski, A. Wielgosz, A. B±kowska, K. Jaśkiewicz
Wieloletnia obserwacja kliniczna chorych z aktywn± nefropati± toczniow± i zespołem nerczycowym leczonych dożylnymi pulsami cyklofosfamidu – doświadczenia jednego ośrodka
Long-term clinical observations of patients with active lupus nephropathy with nephrotic syndrome treated using intravenous pulses of cyclophosphamide – experience of a single centre

51-54
J. Małyszko, J.S. Małyszko, P. Koźmiński, E. Koc-Żórawska, M. Żórawski, M. Myśliwiec
Hepcydyna, nowy czynnik patogenetyczny niedokrwistości u chorych hemodializowanych – ocena metod oznaczania
Hepcidin – new pathogenetic factor of anemia in hemodialyzed patients – methods of assessment

55-58
P. Kiciński, B. Kołodziejczyk, A. Jaroszyński, A. Ksi±żek
Przydatnoś¶ć wybranych wskaźników elektrokardiograficznych w diagnostyce przerostu lewej komory serca u pacjentów hemodializowanych
Statement of the Expert Team concerning treatment of renal anemia in patients with chronic kidney disease during predialysis period


PRACE POGLˇDOWE – REVIEW PAPERS

59-62
L. Hyla-Klekot, F. Kokot
Nerkowa regulacja gospodarki sodowej
Regulation of sodium metabolism by the kidney

63-65
A.E. Grzegorzewska
Otorbiaj±ce stwardnienie otrzewnej
Encapsulating peritoneal sclerosis

66-70
E. Paklerska, S. Niemczyk
Zwi±zek leptyny, hormonów anabolicznych, płciowych i kortyzolu w przewlekłej niewydolności nerek (PNN)
Interrelationship of leptin, anabolic hormones, gender hormones and cortisol in chronic renal failure (CRF)


71-76
M. Adamczak, G. Piecha, P. Kuczera, A. Więcek
Znaczenie patogenetyczne endogennych steroidów kardiotonicznych w nadciśnieniu tętniczym
Role of cardiotonic steroids in the pathogenesis of arterial hypertension


77-80
A. Olszowska, A. Próchnicka, G. Żelichowski, Z. Wańkowicz
Ultrafiltracja jako alternatywna metoda leczenia zastoinowej niewydolności serca opornej na diuretyki
Ultrafiltration as an alternative treatment of congestive heart failure resistance to diuretics


81-85
M. Wajdlich, M. Nowicki
Grzybicze zapalenie otrzewnej
Fungal peritonitis


86-89
J. Matuszkiewicz-Rowińska, E. Wojtaszek
Miejsce dializy otrzewnowej we współczesnym leczeniu nerkozastępczym u osób dorosłych
The place of peritoneal dialysis in a contemporary renal replacement therapy in adults


PRACE POGLˇDOWE – REVIEW PAPERS

90-95
K. Janda, A. Kraśniak, M. Krzanowski, E. Chowaniec, P. Jaśkowski, I. Kaczmarczyk, W. Dżugan, K. Gał±zka, K. Dziewanowski, A. Strzelecka-Lichota, W. Sułowicz
Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego (PRCA) w toku terapii erytropoetyn± z popraw± hematologiczn± po zastosowanym leczeniu immunosupresyjnym a następnie długotrwał± remisj± po zabiegu przeszczepienia nerki
Pure red cell aplasia (PRCA) during erythropoietin therapy with hemathological improvement after immunosuppresion and long-term remission after kidney transplantation


96-99
B.E. Chrapko, I.J. Baranowicz-G±szczyk, A. Głowniak, B. Stefaniak, A. Wysokiński, A. Ksi±żek
Ocena układu adrenergicznego serca u pacjenta z wtórn± amyloidoz± w przebiegu RZS, leczonego hemodializami
Evaluation of the adrenergic system in patient with secondary amyloidosis and rheumatoid arthritis, treated by hemodialysis


100-104
M. Mika, R. Jach, K. Stangel-Wójcikiewicz, A. Basta, W. Sułowicz Niewydolnoś¶ć nerek w przebiegu raka szyjki macicy – opis przypadku
Renal failure in the course of cervical cancer – case report


LISTY DO REDAKCJI – LETTERS

105-106
J. Przedlacki
Uwagi do stanowiska Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii i KDIGO dotycz±cego rozpoznawania i leczenia powikłań mineralnych i kostnych przewlekłej choroby nerek
Comments to position statement on the diagnosis and treatment of mineral and bone disorders in chronic kidney disease of the Polish Nephrology Consultants' Working Group and KDIGO


HISTORIA MEDYCYNY – HISTORY OF MEDICINE

107-109
Z. Fałda
Prof. Belding Scribner w Polsce. Wspopmnienia z okazji 50 rocznicy narodzin skutecznej metody leczenia przewlekłej niewydolno¶ści nerek
Prof. Belding Scriber in Poland. Reminiscence on the 50th anniversary memorializing effective treatment of chronic renal failure