SPIS TRE¦CI
ZALECENIA KRAJOWEGO KONSULTANTA MEDYCZNEGO W DZIEDZINIE NEFROLOGII

1-5
Stanowisko Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotycz±ce rozpoznawania i leczenia powikłań mineralnych i kostnych przewlekłej choroby nerek (PChN-PMK)
Position Statement of the Polish Nephrology Consultants' Working Group on the diagnosis and treatment of chronic kidney disease-mineral and bone disorders (CKD-MBD)

7-10
J. Ostrowski, J. Manitius, Z. Zdrojewski
Profesor Bolesław Rutkowski jako lekarz, uczony, organizator i przyjaciel. Laudacja z okazji 65 rocznicy urodzin
Professor Bolesław Rutkowski as a doctor, scientist, organiser and friend. Laudation for 65th birthday

11-13
Stanowisko Zespołu Ekspertów dotycz±ce leczenia niedokrwistości nerkopochodnej u pacjentów z przewlekł± chorob± nerek w okresie przeddializacyjnym
Statement of the Expert Team concerning treatment of renal anemia in patients with chronic kidney disease during predialysis period


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

14-16
E. Król, B. Rutkowski
Nykturia – niedoceniany, ale wci±ż ważny objaw przewlekłej choroby nerek
Nocturia – disregarded but still important symptom of chronic kidney disease

17-21
P. Miarka, T. Stompór, M. Krzanowski, M. Dubiel, M. Stompór, B. Tabor-Ciepiela, M. Waluś-Miarka, P. Jaśkowski, T. Grodzicki, W. Sułowicz
Czy stopień zaawansowania przewlekłej choroby nerek wpływa na zmiany naczyniowe u chorych z nefropati± cukrzycow±?
Does advancement of chronic kidney disease influence vascular changes in patients with diabetic nephropathy?

22-26
A. Pietrzycka, K. Słoczyńska, A. Teległów, A. Marchewka, M. Drożdż, M. Stępniewski, H. Marona
Aggregation and elongation indices of erythrocytes of patients with chronic renal insufficiency relate to antioxidant capacity FRAP and CAT/SOD Ratio values
Zależnoś¶ć agregacji i wskaźników wydłużenia erytrocytów pacjentów z przewlekł± niewydolności± nerek od poziomu całkowitej zdolności antyoksydacyjnej FRAP i równowagi enzymów antyoksydacyjnych CAT/SOD Ratio


27-30
F. Kokot, L. Hyla-Klekot
Co powinien wiedzieć nefrolog o torbielowatości nerek w 2009 roku
What the nephrologist needs to know about polycystic kidney disease in the year 2009


31-33
M. Niemczyk, L. P±czek
Proteomika w nefrologii klinicznej
Proteomics in the clinical nephrologyDONIESIENIA KLINICZNE – CLINICAL NOTES

34-38
M. Miklaszewska, K. Zachwieja, D. Drożdż, J.A. Pietrzyk, M. Dzierżęga, D. Chmiel, T. Grodzicka
Nawracaj±cy zaciek płynu dializacyjnego do lewej jamy opłucnej u dziecka z wielotorbielowatości± nerek dializowanego otrzewnowo
Recurrent dialysis fluid leakage into the left pleural cavity in a peritoneally dialysed child with polycystic kidney disease


39-42
D. Włodarek, D. Gł±bska, J. Rojek-Trębicka
Możliwoś¶ć prowadzenia w okresie przeddializacyjnym skutecznej edukacji dietetycznej i dietoterapii u pacjenta z przewlekł± niewydolności± nerek –- opis przypadku
Possibilities of effective nutritional education and dietotherapy in chronic kidney disease predialysis patient – case report