SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI - EDITORIAL

183-185
B. Rutkowski, A. Wiecek, W. Sułowicz
Profesor Franciszek Kokot - Laudacja na 80-lecie urodzin
Professor Franciszek Kokot - laudation of his 80th birthday

186-188
J. Duława
Dusza Mistrza - szkic do studium przypadku
Masters` Spirit - case outline


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

189-191
F. Kokot, L. Hyla-Klekot
Aliskiren - czy tylko alternatywny bloker układu reninowo-angiotensynowoaldosteronowego (RAA)?
Aliskiren ? is it only an alternative blocker of the renin angiotensin-aldosterone system (RAA)?

192-197
M. Adamczak, N. Słabiak-Blaż, A. Wiecek, E. Ritz
Metabolic syndrome and the kidney
Zespół metaboliczny a nerki


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

198-202
B. Rutkowski, E. Król
Czestość występowania przewlekłej choroby nerek pośród uczestników badania przesiewowego "Uwaga nerki" obejmującego mieszkanców Krakowa i Warszawy
Incidence of chronic kidney disease among participants of screening study "Attention kidneys" including inhabitants of Cracow and Warsaw

203-205
K. Letachowicz, W. Weyde, W. Letachowicz, M. Klinger
Chorzy powyżej 75 roku życia w programie przewlekłych hemodializ - ocena jakości dostępu naczyniowego i adekwatności dializy
Chronic hemodialyzed patients over 75 years ? the evaluation of quality of vascular access and adequacy of dialysis

206-210
I. Makulska, D. Zwolińska, A. Chybicka, D. Noworolska
Apoptoza u dzieci i młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek (PChN)
Apoptosis in children and young adults with chronic kidney disease (CKD)

211-214
B. Walatek, W. Sułowicz
Ostra niewydolność nerek (ONN) w materiale Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w latach 1991-2005. Analiza postaci ONN i wybranych czynników związanych z zachorowaniem
Acute renal failure (ARF) in the group of patients from the Nephrology Department, University Hospital in the years 1991-2005. Analysis of ARF types and selected factors associated with disease incidence

215-220
A. Dębska-Ślizień, B. Bzoma, A. Chamienia, D. Zadrożny, J. Kostro, Z. Śledziński, A. Milecka, G. Moszkowska, M. Wujtewicz, B. Rutkowski
Wyniki wyprzedzającego przeszczepiania nerek w ośrodku gdańskim
Pre-emptive kidney transplantation in Gdansk Centre

221-224
S. Ma3gorzewicz, P. Rutkowski, M.M. Jankowska, G. Korejwo, W. Łysiak-Szydłowska, B. Rutkowski
Wpływ doustnego suplementu diety na stan odżywienia u chorych leczonych metodą hemodializy
Influence of oral diet supplement on nutritional status of hemodialysis patients

225-227
G. Krzemień, A. Szmigielska, M. Budziak, P. Skrzypczyk, M. Roszkowska-Blaim
Anomalie urologiczne u dzieci z jednostronną dysplazją wielotorbielowatą nerki
Urological anomalies in children with one side multicystic dysplastic kidney

228-230
J. Kmiecik, S. Dzimira, J. Kielar, W. Sułowicz
Odległe wyniki endoskopowego leczenia ureterocoele
Long-term results of endoscopic treatment of ureterocele

231-233
S. Mozul, A. Załuska, P. Książek, S. Rudzki, W. Załuska
Ocena stanu nawodnienia za pomocą bioimpedancji elektrycznej u pacjentów po przeszczepie nerki (Tx)
Hydration status assessment using bioimpedance technique in post kidney transplantation patients (Tx)

234-240
K. Zachwieja, P. Korohoda, J. Kwinta-Rybicka, M. Miklaszewska, J. Berska, J. Bugajska, J. Pietrzyk
Porównanie różnych metod wyznaczania przesączania kłebuszkowego (GFR) u dzieci - doświadczenie jednego ośrodka
A comparison of various methods of GFR estimation in children; the experience of a single center


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

241-243
J. DuŁawa
Kilka przepisów na temat hiponatremii
A few notes on the subject of hiponatremia

244-249
J. Taraszkiewicz, L. Hyla Klekot, A. Wystrychowski
Idiopatyczny zespół nerczycowy na podłożu zmian minimalnych aspekty patogenetyczne - "wczoraj i dziś"
Idiopathic minimal change nephrotic syndrome. Pathogenetic aspects - "yesterday and today"

250-253
K. Ślubowska, M. Durlik
Znaczenie kliniczne oznaczania stężeż BNP oraz NT-proBNP u osób po przeszczepieniu nerki.
Clinical significance of BNP and NT-proBNP in patients after renal transplantation

254-258
K. Giers, S. Niemczyk
Insulinooporność w przewlekłej niewydolności nerek
Insulin resistance in chronic renal failure

259-261
M. Wilczynska-Borawska, J. Małyszko, W. Stokowska
Stan zdrowia zębów i przyzębia pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i dializowanych a niedożywienie - co jest skutkiem a co przyczyną, na podstawie piśmiennictwa i badań własnych
Condition of teeth and periodontium in dialysed patients with chronic renal insufficiency and malnutrition - what is the effect and what the cause, on the basis of literature and own research


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

262-265
W. Sułowicz, M. Kuźniewski, J. Lankosz-Lauterbach, J.A. Pietrzyk, M. Rytlewska, K. Dużyk-Żabińska
Ostra niewydolność nerek w przebiegu zespołu hemolityczno-mocznicowego leczona skutecznie nerkozastepczo oraz wlewami prostacykliny - opisy przypadków
Acute renal failure due to hemolytic-uremic syndrome treated successfully by renal replacement therapy and prostacyclin infusion ? case reports

266-270
K. Zachwieja, J. Kwinta-Rybicka, K. Wilkosz, M. Miklaszewska, D. Drożdż, J. A. Pietrzyk, M. Drabik
Przewlekła niewydolność nerek (PNN) oraz zespół Fanconiego po chemioterapii przeciwnowotworowej u 2 nastolatek - opis przypadków
Chronic renal failure (CRF) and Fanconi syndrome secondary to tumor chemotherapy in 2 teenagers - case presentation


VARIA

271-274
J. Ostrowski, B. Rutkowski
Sprawozdanie z XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego: "Nerka - od biologii molekularnej do pacjenta" Warszawa, 4-6 czerwca 2009 r.
Report on the XVIIIth Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology: "Kidney - from molecular biology to patient?" Warsaw, 4-6 June 2009