SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI - EDITORIAL

113-115
J. Ostrowski, B. Rutkowski
Profesor Stefan Angielski - wielki badacz, uczony i człowiek
Professor Stefan Angielski - a great researcher, scientist and person


KONSULTANT KRAJOWY - NATIONAL CONSULTANT

116-118
B. Rutkowski z Zespołem Konsultanta Krajowego i Grupą Ekspertów
Stanowisko Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii w sprawie edukacji pacjentów nefrologicznych
Statement of the National Consultant in Nephrology Board concerning education of nephrological patients


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

119-122
A. Dudziak, S. Czekalski
Cukrzyca ujawniająca się po przeszczepieniu nerki (cukrzyca potransplantacyjna) - doświadczenie jednego ośrodka transplantacyjnego. Część III. Leczenie cukrzycy ujawniającej się po przeszczepieniu nerki
Diabetes mellitus after kidney transplantation (posttransplant diabetes mellitus) - experience of a single transplantation centre. Part III. Treatment of posttransplant diabetes mellitus

123-127
A. Dudziak, S. Czekalski
Cukrzyca ujawniająca się po przeszczepieniu nerki (cukrzyca potransplantacyjna) - doświadczenie jednego ośrodka transplantacyjnego. Część IV. Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia gospodarki lipidowej u chorych z cukrzycą potransplantacyjną po uzyskaniu wyrównania glikemii. Ocena stosowanego leczenia
Diabetes mellitus after kidney transplantation (posttransplant diabetes mellitus) - experience of a single transplantation centre. Part III. Treatment of posttransplant diabetes mellitus

128-131
D. Drożdż, Z. Kordon, M. Drożdż, M. Miklaszewska, K. Zachwieja, A. Rudziński, J.A. Pietrzyk
Progresja przerostu lewej komory serca u dzieci z przewlekłą chorobą nerek
Left ventricular hypertrophy progression in children with chronic kidney disease

132-137
P. Korohoda, J.A. Pietrzyk, W. Sułowicz
Czy porównanie skuteczności hemodializy i dializy otrzewnowej jest możliwe?
Is comparative assessment of hemodialysis and peritoneal dialysis efficiency possible?

138-142
P. Korohoda, J.A. Pietrzyk, W. Sułowicz
Tygodniowy wskaźnik dawki hemodializy KT/V. Nowa możliwość oceny skuteczności dializy w niekonwencjonalnych schematach leczenia
Weekly hemodialysis index KT/V. A new approach to unconventional hemodialysis treatment schedules efficacy

143-147
Z.W. Grajek, J. Matulewicz-Gilewicz, J.S. Małyszko, J. Małyszko
Ocena adekwatności dializ mierzonej wskaźnikiem Kt/V u chorych dializowanych z wykorzystaniem dostępu naczyniowego w postaci przetoki tętniczo-żylnej typu teleskopowego
Assessment of dialysis adequacy using Kt/V in hemodialyzed patients with vascular access in the form of arteriovenous fistula created by the telescopic method

148-152
S. Niemczyk, A. Sokalski, J. Matuszkiewicz-Rowińska, K. Szamotulska, L. Niemczyk, Z. Sitkowska-Kurzec, P. Kulicki, W. Klatko, E. Paklerska, M. Dzięcioł-Jastrzębska
Konwersja hormonalna T4 do T3 u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (snn)
T4 to T3 conversion in patients with end stage renal disease (ESRD)


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

153-156
F. Kokot, L. Hyla-Klekot
Białkomocz kłębuszkowy - wybrane aspekty patofizjologiczne wczoraj i dziś
Glomerular ptoeinuria - selective pathophysiological aspects - yesterday and to day

157-163
M. Durlik
Zakażenie wirusem cytomegalii u biorców przeszczepów narządowych
Cytomegalovirus infection in transplant recipients

164-170
M. Kokot, J. Duława
AKI – ostre uszkodzenie nerek - współczesne spojrzenie na zagadnienie ostrej niezapalnej niewydolności nerek
AKI – acute kidney injury - contemporary approach to the problem of acute noninflammatory kidney insufficiency

171-174
M. Niemczyk, L Pączek
Leczenie autosomalnej dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek - stan obecny i perspektywy
Treatment of autosomal dominant polycystic kidney disease - current status and perspectives

175-178
M. Dylewska, J. Przedlacki, M. Żukowska, M. Jankowska
Zwapnienia w płucach u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych za pomocą hemodializ
Pulmonary calcification in patients with end end stage renal disease treated with hemodialysis


VARIA

179-182
J. Ostrowski, B. Rutkowski
Międzynarodowe stowarzyszenie historii nefrologii
International association for the history of nephrology