SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

213-217
A. Dudziak, S. Czekalski
Cukrzyca ujawniająca się po przeszczepieniu nerki (cukrzyca potransplantacyjna) - doświadczenia jednego ośrodka transplantacyjnego. Część I. Częstość wystepowania, stosowane kryteria i czas rozpoznania z uwzglednieniem wpływu leczenia immunosupresyjnego
Diabetes mellitus after kidney transplantation (post-transplant diabetes) - experience of a single transplantation centre. Part I. Incidence, diagnostic criteria and time of appearance, taking into consideration the influence of immunosuppressive therapy

218-220
A. Dudziak, S. Czekalski
Cukrzyca ujawniająca się po przeszczepieniu nerki (cukrzyca potransplantacyjna) - doświadczenia jednego ośrodka transplantacyjnego. Część II. Czy czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy określone dla populacji ogólnej pozwalają przewidywać wystąpienie cukrzycy potransplantacyjnej?
Diabetes mellitus after kidney transplantation (post-transplant diabetes) - experience of a single transplantation centre. Part II. Whether risk factors for development of diabetes in general population permit to anticipate the development of posttransplant diabetes mellitus?

221-225
A. Wlazło, J. Kleszczyński, I. Makulska, W. Weyde, A. Sałek, G. Dolińska
Czynniki psychologiczne a wybór metody leczenia nerkozastępczego u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek
Psychological factors versus the choice of a renal replacement therapy for patients with chronic renal insufficiency

226-229
W. Zabłocka, K. Dziewanowski, G. Snarska-Sokół
Zastosowanie badania echokardiograficznego w ocenie wpływu przetok tetniczo-żylnych typu Brescii na wybrane parametry hemodynamiczne u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
Echocardiographic evaluation of the influence of arteriovenous fistulas on hemodynamic parameters in patients with chronic renal failure

230-234
E. Żukowska-Szczechowska, K. Gosek
Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego u chorych z nefropatią cukrzycową leczonych metodą dializy otrzewnowej
Cardiovascular disturbances in patients with diabetic nephropathy treated by peritoneal dialysis

235-238
J. Fijałkowska-Morawska, I. Kozak-Michałowska, A. Kumor, M. Nowicki
Wpływ małej dawki spironolaktonu na steżenie troponiny T w surowicy oraz wskaźniki zapalenia i stanu układu sercowo-naczyniowego u chorych przewlekle hemodializowanych
Influence of low-dose spironolactone on serum troponin T, markers of inflammation and cardiovascular status in chronic hemodialysis patients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

239-240
F. Kokot
Witamina D i aktywne jej metabolity - przedmiotem kontrowersji w terapii chorych z przewlekłymi chorobami nerek
Vitamin D and its active analogues - object of controversy in the therapy of patients with chronic kidney diseases

241-243
L. Hyla-Klekot, T. Koszutski
Rola uroepithelium i zaburzen immunologicznych w patogenezie zakażeń układu moczowego. Część I. Budowa i funkcja biologiczna bariery uroepithelialnej. Czynniki determinuj1ce wirulencje bakterii uropatogennych
Role of uroepithelium and abnormal immunological responses in the pathogenesis of urinary tract infections. Part I. Structure and function of the uroepithelial barrier. Factors determining bacterial virulence

244-247
L. Hyla-Klekot, T. Koszutski
Rola uroepithelium i zaburzen immunologicznych w patogenezie zakażeń układu moczowego. Część II. Udział wrodzonych i nabytych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej w obronie przeciwbakteryjnej w układzie moczowym
Role of uroepithelium and abnormal immunological responses in the pathogenesis of urinary tract infections. Part II. Participation of congenital and acquired immunological responses in the defense of urinary tract infections

248-250
J. Matuszkiewicz-Rowińska
Ostre uszkodzenie nerek i klasyfikacja RIFLE: zalety i wady
Acute kidney injury and RIFLE classification: advantages and disadvantages

251-252
M. Wanic-Kossowska
Stwardniające zapalenie otrzewnej
Encapsulating sclerosing peritonitis

253-257
J. Dytfeld, P. Bogdański, D. Pupek-Musialik
Nefropatia zwi1zana z otyłością
Obesity-related nephropathy

258-261
M. Dębowska, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Powolna niskoprzepływowa codzienna dializa (SLEDD) w systemie GeniusŽ w leczeniu krytycznie chorych z ostrym uszkodzeniem nerek
Slow low-efficiency daily dialysis (SLEDD) with GeniusŽ system in critically ill patients with acute kidney injury


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

262-265
E. Filipowicz, S. Niemczyk, A. Perkowska-Ptasińska, K. Giers, Z. Shebani, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Zespół nerczycowy u chorej z RZS leczonej etanerceptem
Nephrotic syndrome in rheumatoid arthritis (RA) patient treated with etanercept

266-269
L. Janicka, E. Bober-Palak, E. Czekajska-Chehab, A. Grzebalska B. Berger-Smyka, J. Stążka, P. Dudka, W. Pikto-Pietkiewicz A. Drop, A. Książek
Szybko postepująca kalcyfikacja zastawki dwudzielnej skojarzona z bakteryjnym zapaleniem wsierdzia u pacjentki leczonej dializą otrzewnową
Rapidly progressing mitral valve calcification associated with bacterial endocarditis in patient on peritoneal dialysis