SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

149-155
B. Rutkowski, R. Nowaczyk, P. Mierzicki, M. Majkowicz, W. Sułowicz w imieniu Komitetu Sterującego Badania QC-QL 2005.
Jakość leczenia a jakość życia w polskich ośrodkach hemodializy w 2005 roku. Cześć III. Jakość życia
Quality of care vs quality of life in haemodialysis centers in Poland in the year 2005. Part III. Quality of life

156-165
B. Rutkowski, R. Nowaczyk, P. Mierzicki, M. Majkowicz, W. Sułowicz w imieniu Komitetu Sterującego Badania QC-QL 2005.
Jakość leczenia a jakość życia w polskich ośrodkach hemodializy w 2005 roku. Cześć IV. Reutylizacja dializatorów a jakość życia
Quality of care vs quality of life in haemodialysis centers in Poland in the year 2005. Part IV. Reprocessing of dialyzers vs quality of life

166-170
M. Sowa, J. Przedlacki, A. Łączyńska, K. Giers, P. Kosiński, P. Dobrowolski, E. Pycka, A. Wcześniak, D. Kędziorek, M. Jędras, G. Ostrowski, A. Kohmann-Golc, E. Wojtaszek, O. Rowiński, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Ocena wystepowania zwapnień w aorcie brzusznej przy użyciu aparatu densytometrycznego Discovery A i analiza przydatności tej metody w przewidywaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych za pomocą dializ
Assessment of calcifications in the abdominal aorta with the Discovery A densitometer and analysis of its usefulness in the evaluation of cardiovascular risk in patients with end-stage renal failure treated with dialysis

171-175
I. Baranowicz-Gąszczyk, L. Jóźwiak, J. Sykut, E. Jaroszewicz, A. Książek
Stan uzębienia i leczenia protetycznego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych hemodializami. Analiza przyczyn ograniczonego zaopatrzenia protetycznego
Dental and prosthetic devices status of hemodialyzed patients. Reason of prosthetic treatment restriction

176-180
S. Niemczyk, J. Matuszkiewicz-Rowińska, A. Sokalski, K. Szamotulska, L. Niemczyk, P. Kulicki, M. Gomółka, G. Ostrowski
Test czynnościowy TRH-TSH u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (SNN)
The thyrotrophin releasing hormone-thyrotropin functional test (TRH-TSH) in end stage renal disease (ESRD) patients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

181-185
F. Kokot, L. Hyla-Klekot
Układ reninowo-angiotensynowo-aldosteronowy (RAA) wczoraj i dziś
Renin-angiotensin-aldosterone system (RAA) yesterday and today

186-192
R. Grenda
Nefropatia w przebiegu plamicy Henocha-Schönleina
Henoch-Schönlein nephritis

193-196
Z. Hruby
Klasyfikacja i patogeneza układowych zapaleń naczyń
Classification and pathogenesis of systemic vasculitis

197-202
J. Matuszkiewicz-Rowińska
Leczenie zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów u dorosłych
Treatment of antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis in adults

203-205
S. Czekalski
Leki pierwszego rzutu w nefropatii toczniowej: które, jak, jak długo?
First choice treatment in lupus nephropathy: which drugs, when, how long?

206-209
S. Niemczyk, L. Woźniacki
Zespół Goodpasture'a
Goodpasture's syndrome


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

210-212
A.M. Grzebalska, L. Janicka, E. Bober-Palak, A. Książek
Gruźlicze zapalenie otrzewnej u chorej leczonej automatyczną dializą otrzewnową - opis przypadku
Tuberculous peritonitis in automatic peritoneal dialysis treated woman - case report