SPIS TREŚCI
ZALECENIA - RECOMMENDATIONS

1-3
M. Nowicki, B. Rutkowski, S. Czekalski w imieniu Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii
Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Praktyczne wskazówki do realizacji procedur zgodnych z charakterystyką grup jednorodnych (JGP)
Recommendations of the Board of the Polish Nephrology Consultant's Working Group for the diagnosis and treatment of calcium-phosphate metabolism disturbances in patients with chronic kidney disease. Practical guidelines for realize procedure according patients homogeneous group (PHG)


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

4-16
B. Rutkowski, R. Nowaczyk, P. Mierzicki, M. Majkowicz, W. Sułowicz w imieniu Komitetu Sterującego Badania QC-QL 2005.
Jakość leczenia a jakość życia w polskich ośrodkach hemodializy w 2005 roku. Cześć I. Zaplecze terapii
Quality of care vs quality of life in haemodialysis centers in Poland in the year 2005. Part I. Facilities capacity

17-20
A. Chojnowska, K. Dziewanowski
Porównanie wpływu zgodności w układzie HLA miedzy dawcą a biorcą i czasu zimnego niedokrwienia na długoletnie przeżycie nerki przeszczepionej
Comparison of influence of donor-recipient HLA compatibility and cold ischemia time on long-term survival of the transplanted kidney

21-24
Z. Zbróg, R. Święch, A. Paradowski, B. Kaczmarek, J. Mudyna
Konwersja epoetyny na darbepoetyne a u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami
Conversion of epoetin into darbepoetin a in patients with chronic renal failure on haemodialysis treatment

25-31
R. Zwiech, F. Kacprzyk
Stężenie w surowicy i wydalanie z moczem receptorów TNF typu I i II a progresja pierwotnych glomerulopatii
Serum concentration and urinary excretion of TNF I and II receptors, and progression of primary glomerulonephritis


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

32-37
K. Wyskida, J. Chudek, A. Więcek
Homeostaza magnezu - nowe aspekty patofizjologiczne w chorobach nerek
Magnesium homeostasis - new pathophysiological aspects in patients with chronic kidney diseases

37-40
K. Mika, W. Dżugan, W. Sułowicz
Skojarzone leczenie inhibitorami enzymu konwertującego (ACEI) i antagonistami receptora AT1 dla angiotensyny II (ARB) w hamowaniu progresji przewlekłej choroby nerek
Combined therapy of converting enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin II AT1 receptor blockers (ARB) in reducing progression of chronic kidney disease

41-43
M. Klinger, M. Durlik
Miejsce mykofenolanu mofetilu w leczeniu wtórnych glomerulopatii
The role of mycophenolate mofetil in treatment of secondary glomerulonephritides

44-46
E. Wojtaszek, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Rola pielegniarki w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
The place of the nurse in the multidyscyplinary team in chronic kidney disease patients management

47-52
J. Chudek, B. Czerwieńska, A. Więcek
Zaburzenia mineralne i kostne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - patofizjologia i leczenie
Chronic kidney disease - mineral and bone disorders (CKD-MBD) - pathophysiology and treatment

53-61
T. Bączkowska, M. Durlik
Protokoły immunosupresyjne u chorych po przeszczepieniu nerki bez stosowania glikokortykosteroidów
Steroid-sparing immunosuppressive protocols in patients after kidney transplantations


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

62-64
E. Wojtaszek, L. Lewandowska, S. Niemczyk, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Pamidronian sodu jako leczenie ratunkowe w kalcyfilaksji
Pamidronate disodium as a rescue therapy in calcyphylaxis