SPIS TREŚCI
ZALECENIA - RECOMMENDATIONS

45-52
M. Nowicki, B. Rutkowski, S. Czekalski, w imieniu Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii
Zalecenia Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - uaktualnienie 2007
Recommendations of the Board of the Polish Nephrology Consultant's Working Group for the diagnosis and treatment of disturbances of calcium-phosphate metabolism in patients with chronic kidney disease - 2007 update


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

53-57
M. Szołkiewicz
Zwiększona ekspresja genu karboksylazy acetylo-coa w tkankach lipogennych szczurów z przewlekłą niewydolnością nerek
Enhanced acetyl-coa carboxylase gene expression in lipogenic tissues of rats with chronic renal failure

58-61
Z. Zbróg, L. Klimek, A. Jander, M. Luciak, M. Nowicki
Zastosowanie mikroskopii skaningowej do oceny reutylizowanego dializatora
Usage of the scanning electron microscope in the evaluation of dialyzer reuse

62-65
J. Fijałkowska-Morawska, J. Morawski, I. Kozak-Michałowska, A. Kumor, M. Nowicki
Brak zmian stężenia homocysteiny w surowicy krwi u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami po zaprzestaniu stosowania dużych dawek kwasu foliowego
No effect of high-dose folic acid treatment discontinuation on serum homocysteine concentration in hemodialysis patients with end-stage renal disease


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

66-69
J. Gołębiewska, M. Lichodziejewska-Niemierko, B. Rutkowski
Miejsce octanu megestrolu w leczeniu niedożywienia u pacjentów dializowanych
The place of megestrol acetate in the treatment of malnutrition in dialysis patients

70-73
M. Napora, Z. Zdrojewski Rola asymetrycznej dometylargininy (ADMA) w chorobach nerek
Role of asymmetric dimethylarginine (ADMA) in renal diseases

74-77
E. Filipowicz, S. Niemczyk
Zaburzenia czynności tarczycy u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PCHN) ze szczególnym uwzględnieniem nadczynności tarczycy i leczenia jodem radioaktywnym (I131)
Disturbances of thyroid gland function in chronic kidney disease patients especially hyperhtyreosis and I131 treatment

78-82
Ł. Marzec, Z. Zdrojewski, E. Bryl, B. Rutkowski
Białko szoku termicznego 72 (Hsp72) w chorobach nerek
Heat protein 72 (Hsp72) in renal diseases


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

83-86
A. Drozd, J. Uzar
Porfiria skórna późna u pacjentów leczonych hemodializami. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne
Hemodialysis patients with porphyria cutanea tarda. Diagnostic and therapeutic difficulties