SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1-5
B. Rutkowski, W. Sułowicz, S. Czekalski, M. Niewada, E. Kowalik, M. Jakubczyk
Analiza farmakoekonomiczna zastosowania epoetyny u chorych z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym
Pharmacoeconomical analysis of erythropoietin administration in patients with chronic renal failure during predialysis period

6-10
D. Formanowicz, I. Pietrzak
Ocena wpływu wybranych białek ostrej fazy i cytokin na występowanie niedokrwistości w okresie schyłkowej niewydolności nerek
The influence of selected acute phase proteins and cytokines on anemia in end-stage renal disease

11-20
M. Miklaszewska, J.A. Pietrzyk, W. Sułowicz, R. Rumian, P. Korohoda, L. Krawentek
Ocena wpływu reutylizacji dializatorów na klirens wybranych toksyn mocznicowych
Effect of dialyser reprocessing on clearences of selected uraemic toxines

21-25
M. Wieliczko, J. Matuszkiewicz-Rowińska, D. Włodarczyk, K. Bijak J. Przedlacki, S. Niemczyk, K. Ostrowski
Związek pomiędzy markerami stanu zapalnego a miażdżycą tętnic szyjnych i zdarzeniami sercowo-naczyniowymi u chorych przewlekle hemodializowanych
Association between inflammation markers and carotid atherosclerosis and cardiovascular events in haemodialysis patients

25-29
B. Solnica, W. Gernand
Automatyzacja badania osadu moczu
Automation of urine sediment analysisDONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

30-32
S. Niemczyk, E. Filipowicz, K. Kucharska, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Poaminoglikozydowa ostra niewydolność nerek (onn) u chorej z mukowiscydozą - opis przypadku
Cystic fibrosis patient with acute renal failure (arf) after aminoglycosides treatment - a case report

33-36
A. Ratajewska, W. Banachowicz, A. E. Grzegorzewska
Nawrotny częstoskurcz węzłowy leczony metodą ablacji przezskórnej u chorego w programie powtarzanych hemodializ
Recurrent atrioventricular nodal reentrant tachycardia treated with percutaneous ablation in a patient undergoing intermittent hemodialysis

37-39
A.E. Grzegorzewska, M. Młot-Michalska
Zapalenie małych naczyń jako przyczyna pogorszenia czynności nerek u chorej w wieku podeszłym
Microscopic polyangiitis as a cause of deterioration of renal function in an older patient


VARIA

40-44
B. Bereza
Ocena nastroju pacjentów w terminalnej fazie niewydolności nerek
Evaluation of a patient's attitude in the terminal phase of kidney failure